Dopuna Pravilnika o vrsti nameni i pregledima čamaca

PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

   Poštovani nautičari, vlasnici čamaca za sport i razonodu, molim vas da obratite pažnju na izmenu Pravilnika o dopunama Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata kako se ne biste našli zatečeni prilikom sledećeg pregleda čamca, splava ili pontona.

U prilogu je tekst usvojenih izmena:

   Na osnovu člana 125. stav 10. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 41/18, 95/18 – dr. zakon i 37/19 – dr. zakon),

      Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

Član 1.
U Pravilniku o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 98/17), u članu 6. dodaju se novi st. 2–4. koji glase:

„Pregledom čamca za sport i razonodu naročito se proverava da li se na čamcu nalaze najmanje jedno veslo, konopac za vezivanje, ispolac za izbacivanje vode, odgovarajući broj prsluka za spasavanje u zavisnosti od dozvoljenog broja lica koji mogu da se ukrcaju u čamac, baterijska lampa, prva pomoć i ako čamac ima pogonski motor rezervni alat i protivpožarni aparat.

Pregledom plutajućeg objekta za sport i razonodu naročito se proverava da li se na plutajućem objektu nalaze prenosna pumpa za spasavanje, protivpožarni aparat, prva pomoć, čaklja, rezervni alat, sredstva za signalizaciju i navigaciju, odgovarajući broj prsluka za spasavanje u zavisnosti od dozvoljenog broja lica koji mogu da se ukrcaju na plutajući objekat.

Pregledom plovećeg tela proverava se da li se na plovećem telu nalaze najmanje jedno veslo, odgovarajući broj prsluka za spasavanje u zavisnosti od dozvoljenog broja lica koji mogu da se ukrcaju na ploveće telo i prva pomoć.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 342-01-760/2019-06

U Beogradu, 29. avgusta 2019. godine

Ministar,

prof. dr Zorana Z. Mihajlović, s.r.

 

U prilogu je original dokument:

Dopuna Pravilnika o vrsti nameni i pregledima čamaca

 

 

Podelite članak: