Obavestenje o ispitima putničkim plovilima Novembar 2018.

O  B A V E Š T E NJ E

 

            Obaveštavaju se preduzeća vodnog saobraćaja, brodari, članovi  posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice i drugih plovila da će se dana 21.11.2018. godine sa početkom u 10,00 časova održati  polaganje stručnog ispita za sticanje  ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade plovila  za:

 

  1. Upravljanje putničkim plovilom.

 

       Polaganje stručnog ispita će se održati u Lučkoj kapetaniji Beograd, ulica Karađorđeva broj 6.

 

       Podnošenje prijava za polaganje ispita vršiće se do 21.11.2018. godine u  Lučkoj kapetaniji Beograd.

 

      Uz prijavu kandidati  su dužni da prilože:

  1. Fotokopija lične karte i original na uvid;
  2. Fotokopija važeće brodarske knjižice i original na uvid;
  3. Fotokopija važećeg ovlašćenja o osposobljenosti – original na uvid ili overena fotokopija kod organa nadležnog za overu prepisa, zapovednik vrste „A“,“B“, i „C“ *Za polaganje ispita za upravljanje putničkim plovilom do 12 putnika važećeg ovlašćenja o osposobljenosti za upravljača kategorije „B“

 

  1. Dokaz o uplati sredstava na ime:

 

 – Troškova polaganja stručnog ispita:

Visina troškova:  8.190,00 dinara

Primalac : Prihodi organa i organizacija

Svrha uplate: Troškovi polaganja stručnog ispita

Žiro račun: 840-31018845-58, br. mod. 97, poziv na br: 41 – 601

 

 –  Republička administrativna taksa za zahtev:

Visina RA takse: 1150,00 dinara

Primalac: Budžet Republike Srbije,

Svrha uplate: RAT za zahtev za polaganje stručnog ispita

Žiro račun: 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj 50-016;

 

Predsednik ispitne komisije

Kpt Ilija Barut

 

 

Prilog:

Obavestenje o ispitima putničkim plovilima Novembar..2018.

Podelite članak: