Obavestenje o ispitima radio-telefonski uređaj Decembar 2018.

O  B A V E Š T E NJ E

 

            Obaveštavaju se preduzeća vodnog saobraćaja, brodari, članovi  posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice i drugih plovila da će se dana 14.12.2018. godine sa početkom u 10,00 časova održati  polaganje stručnog ispita za sticanje  ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade plovila  za:

 

  1. Rukovanje radio-telefonskim uređajem.

 

       Polaganje stručnog ispita će se održati u Lučkoj kapetaniji Beograd, ulica Karađorđeva broj 6.

 

       Podnošenje prijava za polaganje ispita vršiće se do 14.12.2018. godine u  Lučkoj kapetaniji Beograd.

 

      Uz prijavu kandidati  su dužni da prilože:

  1. Fotokopija lične karte i original na uvid;
  2. Fotokopiju uverenja/certificate o položenom stručnom ispitu za sticanje zvanja upravljača – rukovaoca čamca – mornar na plovećem postrojenju – orgiginal na uvid ili overena fotokopija kod organa nadležnog za overu potpisa,
  3. Za brodarce;

 – Fotokopija važećeg ovlašćenja o osposobljenosti – original na uvid ili overena fotokopija kod organa nadležnog za overu prepisa,

  1. Dokaz o uplati sredstava na ime:

–  Republička administrativna taksa za zahtev:

Visina RA takse: 1150,00 dinara

Primalac: Budžet Republike Srbije,

Svrha uplate: RAT za zahtev za polaganje stručnog ili posebnog ispita

Žiro račun: 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj 50-016;

 

– Troškova polaganja stručnog ili posebnog ispita:

Visina troškova:  6.990,00,00 dinara

Primalac : Prihodi organa i organizacija

Svrha uplate: Troškovi polaganja stručnog ili posebnog  ispita

Žiro račun: 840-31018845-58, br. mod. 97, poziv na br: 41 – 601

 

 

Predsednik ispitne komisije

Kpt  Ilija Barut

 

 

Prilog:

Obavestenje o ispitima radio-telefonski uređaj decembar..2018.

Podelite članak: