Obavestenje o ispitima zvanja Decembar 2018.

O  B A V E Š T E NJ E

            Na osnovu čl.8 pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice (Sl. glasnik RS br. 59/13) Obaveštavaju se preduzeća vodnog saobraćaja, brodari, članovi  posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice i drugih plovila da će se dana 10.12.2018. godine sa početkom u 10,00 časova održati  polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice :

 Polaganje stručnog ispita će se održati u Lučkoj kapetaniji Beograd, ulica Karađorđeva broj 6.

 

       Podnošenje prijava za polaganje ispita vršiće se do 05.12.2018. godine u Lučkim kapetanijama, Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture ili predsedniku ispitne komisije  kpt Iliji Barutu u Lučkoj kapetaniji Beograd (kontakt telefon: 011 2029 900 )

 Uz prijavu podnose se dokazi da kandidat ispunjava uslove za polaganje stručnog ispita za sticanje određenog zvanja u skladu sa propisom kojim su uređeni uslovi za sticanje zvanja članova posade broda unutrašnje plovidbe, i to:

1) fotokopija lične karte;

2) fotokopija važećeg izveštaja o zdravstvenoj sposobnosti ili fotokopija važeće brodarske knjižice;

3) fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, overena kod organa nadležnog za overu prepisa;

4) dokaz o odgovarajućem plovidbenom stažu (izvod iz ukrcanja izdat od strane nadležne lučke kapetanije) i brodarska knjižica na uvid;

5) fotokopija važećeg ovlašćenja o osposobljenosti – original na uvid ili overena fotokopija kod organa nadležnog za overu prepisa;

6) fotokopija odgovarajućeg ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti za vršenje posebnih poslova na brodu, ako je to propisano kao uslov za sticanje određenog zvanja – original na uvid ili overena fotokopija kod organa nadležnog za overu prepisa;

7) dokaz o uplati sredstava na ime troškova polaganja stručnog ispita i administrativne takse.

 

Visina troškova iznosi za:

  1. Zapovednik vrste A                                               13.880,00 dinara
  2. Zapovednik vrste B                                                 9.870,00  dinara
  3. Zapovednik vrste C                                                 9.870,00 dinara
  4. Krmara                                                                       8.680,00 dinara
  5. Vođa palube                                                               8.090,00 dinara
  6. Mornar                                                                      8.090,00 dinara
  7. Rukovaoc tehnočkog plovnog objekta                   13.880,00 dinara
  8. Mašinistu                                                             13.290,00 dinara
  9. Mašinovođa                                                             9.270,00 dinara

 

Navedeni iznos uplatiti:

Primalac: prihodi MGSI

Svrha uplate: naknada za stručni ispit za zvanja

Račun :840-31018845-58, br. Modela:97, poziv na broj:41-601

 

–  Republička administrativna taksa za zahtev:

Visina RA takse: 115

0,00 dinara

Primalac: Budžet Republike Srbije,

Svrha uplate: RAT za zahtev za polaganje stručnog ili posebnog ispita

Račun: 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj 50-016;

 

 NAPOMENA: Ispiti će se održati u vremenu od 10,00h do 15,30h. Kandidati koji u tom roku ne završe ispit isti će nastaviti 11. 12. 2018. u vremenu od 10,00h do 15,30h

 

Predsednik ispitne komisije

Kpt Ilija Barut                                               

 

Prilog:

Obavestenje o ispitima zvanja JUL 2018.                        

Podelite članak: