Obavestenje o posebnom ispitu – postupci u sl. opasnosti Decembar 2018.

O  B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se zapovednici brodova, preduzeća vodnog saobraćaja, brodari, brodarci koji se prvi put ukrcavaju na brod i brodarci koji se ukrcavaju u svojstvu pripravnika na brodovima unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice, za koje je ovaj poseban ispit uslov za ukrcavanje, da će se dana

           14.12.2018. godine sa početkom u 10,00 časova održati  polaganje:

 

  1. Posebnog ispita o postupcima u slučaju opasnosti na brodu (sprečavanje nezgode na brodu, protipožarna zaštita i pružanje prve medicinske pomoći na brodu).

 

       Polaganje stručnog ispita će se održati u Lučkoj kapetaniji Beograd, ulica Karađorđeva broj 6.

 

       Podnošenje prijava za polaganje ispita vršiće se do 14.12.2018. godine u  Lučkoj kapetaniji  Beograd.

 

      Uz prijavu kandidati  su dužni da prilože:

 

  1. Fotokopija lične karte i original na uvid;
  2. Fotokopija važeće brodarske knjižice i original na uvid;
  3. Dokaz o uplati sredstava na ime:

 

–  Republička administrativna taksa za zahtev:

Visina RA takse: 1150,00 dinara

Primalac: Budžet Republike Srbije,

Svrha uplate: RAT za zahtev za polaganje  posebnog ispita

Žiro račun: 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj 50-016;

 

– Troškova polaganja stručnog ili posebnog ispita:

Visina troškova:  6.990,00,00 dinara

Primalac : Prihodi organa i organizacija

Svrha uplate: Troškovi polaganja  posebnog  ispita

Žiro račun: 840-31018845-58, br. mod. 97, poziv na br: 41 – 601

 

 

 Predsednik ispitne komisije

 Kpt Ilija Barut              

 

Prilog:

Obavestenje o posebnom ispitu -postupci u sl. opasnosti decembar 2018.

Podelite članak: