САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 5/2020

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. закон и 37/19 –др. закон и 9 од 4. фебруара 2020. године), издаје

 

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 5/2020

 

Позивају се старешине пловила, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници плутајућих објеката и чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица да обзиром на наступајући зимиски период 2020/2021 и могућу појаву леда, ледохода и ледостаја да благовремено, а најкасније до 15. децембра 2020. године, у интересу безбедности унутрашње пловидбе, спречавања угрожавања људских живота, животне средине и материјалних добара, предузму следеће мере по врстама пловних објеката:

 

  1. ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКТИ за угоститељство и остале привредне сврхе
  • уколико се плутајући објекти не премештају на неко предвиђено и одобрено место или зимско склониште, извршити ојачање и повећати број одбојника (шорпања), сидрених уређаја, привезних ужади и упорних тачки на објекту и обали,
  • власници плутајућих објеката за привредне сврхе су дужни да организују перманентну контролу над својим пловилима у виду дежурне посаде или дежурних стручних лица који ће вршити сталан, непосредан и непрекидан надзор (24 часа) над безбедношћу својих пловила,
  • вршити остале превентивне мере и у тренутку појаве по потреби разбијати ледену масу око објекта.

 

  1. СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ПРИВЕЗИШТА ЗА ЧАМЦЕ
  • све чамце и мања пловила треба извући на обалу,
  • уколико се не извлаче на обалу, плутајуће објекте који служе за потребе привезивања чамаца – понтоне и пристане, раставити и груписати уз обални руб са чврстим везивањем за обалне битве,
  • власници спортских клубова и привезишта за чамце су дужни да организују перманентну контролу над својим објектима у виду дежурне посаде или дежурних стручних лица који ће вршити сталан, непосредан и непрекидан надзор (24 часа) над безбедношћу својих објеката.

 

  1. СПЛАВ КУЋИЦЕ за спорт и рекреацију
  • извршити ојачање привезних сајли и упорних тачака (битви, казука, грчких рупа итд) на објекту и на обали,
  • са додатним сидрима избаченим узводно спречити откидање и неконтролисано плутање и пловидбу,
  • власници сплав кућица су дужни да врше сталан, непосредан и непрекидан надзор над безбедношћу својих објеката.

 

Поред тога, позивају се власници да уклоне своја мала пловила, чамце, плутајуће објекте, као и друге пловне објекте са пловног пута у за то одређене зимовнике и зимска склоништа обзиром на последице које могу проистећи услед уклањања пловидбених ознака са пловног пута и појаве неповољних хидрометеоролошких услова.

Лучка капетанија Београд ће на подручју своје надлежности налагати поступке и радње прописане законом и обичајима у пловидби на основу пловидбене искуствене праксе у неповољним хидрометеоролошким условима и према потреби издавати додатна упутства, односно саопштења бродарству у складу са хидролошким прогнозама и упозорењима Републичког хидрометеоролошког завода.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. закон и 37/19 –др. закон и 9 од 4. фебруара 2020. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96 од 8. септембра 2014. године).

 

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

Ел. поштом без потписа и печата

 

 

 SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 5 ZIMA 2020-2021

Podelite članak: