Sastanak u lučkoj kapetaniji Beograd

Dana 29.03.2018. s početkom u 10.00 časova po pozivu Lučke kapetanije Beograd održan je sastanak kojem je odazvalo 15 predstavnika privezišta za čamce, klubova i udruženja koja postoje i rade na akvatoriji grada Beograda. 

Sastanak je otvorila i goste pozdravila načelnica odelјenja za Lučke kapetanije, gospođa Ivana Kunc, a zatim su šef Lučke kapetanije, gospodin Milan Nikolić, i saradnik, gospodin Ilija Barut, prisutnima pojasnili odredbe propisa koji se od 01. januara 2018. godine primenjuju u oblasti registracije i prvog upisa čamaca u upisnik.

O registraciji

Lučke kapetanije su u skladu sa članom 5. Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata („Sl. glasnik RS“ 98/2017) u obavezi da naprave raspored vremena i lokacija vršenja pregleda čamaca namenjenih za sport i razonodu, dok se za prve upise zahtevi podnose lučkoj kapetaniji i pregledi obavlјaju po posebnom planu. 

Lučka kapetanija Beograd je taj plan obavlјanja redovnih pregleda sačinila i biće elektronskom poštom dostavlјen svim privezištima za čamce, klubovima i udruženjima na teritoriji nadležnosti LK Beograd, kako bi bio istaknut na oglasnoj tabli radi informisanja.

Potvrđeno je da se čamci namenjeni sportu i razonodi, a u skladu sa Pravilnikom upisuju i registruju s rokom važenja registracije od tri godine, s tim što se registracija može obnoviti i produžiti najranije 30 dana pre isteka ili u roku do 30 dana od isteka važnosti registracije.

Izlazak komisije za pregled čamaca se ne naplaćuje.

Da bi se izvršilo produženje registracije čamca, vlasnik mora Lučkoj kapetaniji da priloži dokaze o: 

 1. izvršenoj uplati administrativnih taksi za obavlјanje pregleda (član 153. tačka 7 Zakona o RAT), 
 2. taksu za registraciju čamca (član 153a Zakona o RAT), 
 3. obrazac plovidbene dozvole (ukoliko je potrebna zamena, obrazac je 130 dinara), 
 4. plaćenom porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara u skladu s odredbama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (članovi 13 do 16a) („Sl. glasnik RS“ 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 68/14 – dr. zakon i 112/15) i usklađenim dinarskim iznosima („Službeni glasnik RS“, broj 119 od 29. decembra 2017)i
 5. polisu osiguranja za plovila sa sopstvenim pogonom snage veće od 15 kW, (član 64 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Sl. glasnik RS“ 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13-odluka US) . 
  Iznosi koji se plaćaju za osiguranje i rabati koje odobravaju osiguravajuća društva nisu u nadležnosti Lučke kapetanije i u skladu su s poslovnom politikom osiguravajućeg društva.

O prvom upisu

U vezi s prvim upisom čamaca, prisutni su obavešteni da se u očekivanju objavlјivanja Tehničkih pravila za čamce, ploveća tela i plutajuće objekte od 1. januara ove godine prvi upis obavlјa uz pomoć eksperata iz Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, te se prvi upis obavlјa prema sledećem: 

Zahtev za prvi upis podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji sa priloženim dokazom u izvršenoj uplati RAT za obavlјanje pregleda (780 dinara). 

Prilikom obavlјanja pregleda vlasnik plovila je dužan da na zakazani pregled ponese zahtev koji je podnet lučkoj kapetaniji i tehničku dokumentaciju i tehnički opis (opisno). 

Prvi upis čamaca i plutajućih objekata vršiti uz podnetu sledeću dokumentaciju:

 1. ispravu kojom se dokazuje pravo svojine na čamcu, odnosno plutajućem objektu (ugovor o gradnji; ugovor o kupoprodaji; ugovor o poklonu; rešenje o nasleđivanju; račun o kupovini; svedočanstvo o gradnji čamca ili plutajućeg objekta; druge isprave na osnovu kojih se po posebnim propisima može izvršiti upis prava svojine u javne knjige);
 2. ispravu kojom se dokazuje pravo svojine na pogonskom uređaju, odnosno motoru (ugovor o kupoprodaji; ugovor o poklonu; rešenje o nasleđivanju; račun o kupovini; druge isprave na osnovu kojih se po posebnim propisima može izvršiti upis prava svojine u javne knjige);
 3. carinsku deklaraciju za čamac, odnosno plutajući objekat i motor, odnosno pogonski uređaj ako su uvezeni iz druge države;
 4. ispravu o izvršenom osnovnom pregledu; 
 5. ispravu o baždarenju za čamac, odnosno plutajući objekat;
 6. tehničku dokumentaciju proizvođača, EU deklaraciju o usaglašenosti, CE oznaku, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za stavlјanje proizvoda na tržište koja je propisana posebnim propisom;
 7. potvrdu o brisanju čamca, odnosno plutajućeg objekta iz stranog registra (za čamac, odnosno plutajući objekat koji su uvezeni iz druge države);
 8. overeni prepis polise o zaklјučenom obaveznom osiguranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavezno osiguranje u saobraćaju;
 9. dokaz o izmirenim poreskim obavezama koje se odnose na čamce, odnosno plutajuće objekte, u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi.

O uvozu, preregistraciji čamaca i registraciji čamaca iz samogradnje

Na sastanku se govorilo i o uvozu polovnih čamaca, kao i o preregistraciji čamaca registrovanih u inostranstvu, koji se takođe tretira kao prvi upis u upisnike. 

Objašnjeno je da je u tim slučajevima nužno dostaviti dokaz o brisanju čamca u zemlјi u kojoj je čamac bio registrovan. 

Kad se radi o uvozu polovnih čamaca, naglašeno je da sva dokumenta koja se dostavlјaju kao dokaz o prethodnom vlasništvu i upisu moraju biti prevedena na srpski jezik i overena pečatom sudskog tumača da bi bila prihvaćena od strane kapetanije.

Čamac koji je iz samogradnje i upisan u upisnik vlasnik ne može da proda trećem licu u roku od pet godina od dana upisa u upisnik (član 160. Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila; Sl. glasnik RS 10/13 i 18/15). Ukoliko vlasnik čamca iz samogradnje želi da proda pre isteka roka od pet godina, dužan je da o tome podnese zahtev nadležnoj kapetaniji koja će organizovati vanredni pregled čamca. Za vanredni pregled čamca za sopstvene potrebe u svrhu ocene usaglašenosti radi stavlјanja na tržište pre isteka zakonskog roka plaća se RAT u skladu sa tačkom 154t Zakona o RAT. 

Kod upisa samogradnje, treba istaći da vlasnik takvog čamca plati prvo taksu za pregled čamca, pa tek ako komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi za bezbednu plovidbu, vrši se uplata ostalih taksi.

Zbog malog broja lјudi koji su članovi komisija a velike teritorije nadležnosti vlasnici čamaca i plutajućih objekata su zamolјeni za malo razumevanja i strplјenja, a posebno u zimskim mesecima, kad mora dodatno da se vodi računa i o bezbednosti članova komisija koji izlaze na teren.

Kupovine polovnih motora

U dalјem toku razgovora, posebno je ukazano da vlasnici čamaca treba da budu oprezni kod kupovine polovnih motora jer je u poslednje vreme sve više motora kojima nije poznato poreklo i koji se prodaju uz ugovore o kupoprodaji, a da se naknadno utvrdi da se ti motori nalaze na spiskovima organa unutrašnjih poslova.

U tom delu je nedvosmisleno rečeno da lučke kapetanije ne vrše upis vanbrodskih motora na izjavu dva svedoka kao i vanbrodskih motora za koje prethodni vlasnik ne poseduje dokaz o vlasništvu.

Kao jedan od mogućih načina dokazivanja vlasništva nad motorom ili čamcem je i da u redovnom sudskom postupku zainteresovano lice bude rešenjem suda oglašeno vlasnikom. Na taj način vlasnik može postati i osoba koja je u dugom periodu čuvala čamac i brinula o njemu, bilo da se radi o vlasniku marine koji se brinuo o napuštenom čamcu ili je neko od porodice brinuo o čamcu koji je ostao posle smrti nekog rođaka, ali to su već posebni slučajevi.

Opšte o bezbednosti

Bilo je reči i o bezbednosti na vodi, pa je vlasnicima čamaca još jednom ukazano na ono što piše u propisima koji se bave plovidbom na unutrašnjim vodama, od čega je najvažnije da je obaveza čamca da drugim plovilima, uklјučujući i brodove velike brzine, ostavi dovolјno prostora da zadrže svoj pravac kretanja i dovolјno prostora da mogu da manevrišu (član 76. Uredbe o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama; Sl. glasnik RS 96/14). 

Posebno obazrivi treba da budu pri prolasku velikih kruzera koji velikim brzinama plove i stvaraju talase. Pomenuti su i vlasnici jedrilica koji, posebno u visini Ade Međice, nesmotreno izlaze na plovni put i time dovode sebe i druge u veoma rizične situacije.

Vlasnicima privezišta za čamce, klubova i udruženja ukazano je na neophodnost obavlјanja neposrednog i neprekidnog stručnog nadzora nad objektima te je u tom smislu preporučeno da odgovorno lice vodi knjigu zapažanja o stanju objekata, vremenu obilaska, pregledima koje je izvršio tokom obilaska a sve u cilјu preventivnog delovanja i izbegavanja neželјenih situacija.  

Pored toga, ukazano je na neophodnost držanja Uredbe na plovilima, a u skladu sa članom 15. Uredbe. Preporuka je da se na čamcu sa kabinom nalazi štampan primerak Uredbe jer je pogodan za brz pregled znakova i svetlosnih i zvučnih signala što doprinosi bezbednosti).

Pred završetak razgovora, prisutni su obavešteni i o tome da se uvodi praksa prijavlјivanja nepravilnosti na vodi. Radi se o tome da zapovednici brodova, brodari, ali i starešine plovila, mogu da nadležnoj lučkoj kapetaniji dostave prijavu (poželјno je dostaviti sliku ili video na kome se vidi događaj) o ponašanju pojedinaca na vodi, na osnovu koje će kasnije, po službenoj dužnosti postupati inspekcijski ili drugi nadležni organi, kako bi se stanje na vodi kontrolisalo i doprinosilo bezbednosti plovidbe.

Izveštaj su zajednički sačinili

Milan Nikolić,                                            Lazar Stanojević,

Šef lučke kapetanije                                 Predsednik Udruženja nautičara „Moja lađa“ 

Napomena:

U prilogu ovog izveštaja nalaze se podaci o taksama koje se naplaćuju u postupcima registracije i upisa, raspored obilazaka marina radi obavljanja pregleda čamaca i tabela iznosa poreza koji se naplaćuje u skladu sa zakonom:

Tehn. pregled 1. grupa
Tehn. pregled 2. grupa
Tehn. pregled 3. grupa
TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI 2018 30032018
Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara_ 119_2017-30

Podelite članak: